Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

UCHWAŁA NR XXII/128/2016

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 2 i art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Tracą moc § 1 ust.2 oraz załącznik do Uchwały Nr XXXIII/166/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ze zmianami

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki


Załącznik
do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Warpnie

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.1. Ośrodek Pomocy Społecznej działa pod nazwą: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie”.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, zwany dalej „OPS”, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2. Obszarem działania OPS jest Gmina Nowe Warpno, siedzibą Nowe Warpno ul. Kościuszki 3.

 

§ 3. Działalność OPS jest finansowana ze środków budżetu Gminy Nowe Warpno, ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z innych źródeł.

 

 

Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

§ 4. Przedmiotem działalności OPS jest:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
 4. zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

 

§ 5.1. Przedmiot działalności OPS obejmuje:

 1. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
  1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych;
  2. przyznawanie świadczeń niepieniężnych;
  3. pracę socjalną;
  4. prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  5. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  6. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
  7. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
  8. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
  9. realizowanie programów społecznych;
  10. realizowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, zadań własnych powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.
 2. zadania wynikające z innych ustaw:
  1. ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  2. ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  3. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  4. realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków repatriantom na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
  6. prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  7. wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  8. ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  9. ustalanie i wypłacanie dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
  10. przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  11. realizowanie zadań z zakresu przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  12. ustalanie i wypłacanie zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. Przy realizacji zadań OPS współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPS

 

§ 6.1. Kierownik kieruje OPS i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Nowego Warpna.

3. Kierownik odpowiada przed Burmistrzem Nowego Warpna za właściwą realizację zadań OPS oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej.

4. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie coroczne sprawozdanie z działalności OPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Kierownik OPS jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za OPS, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.

 

§ 7.1. Organizację wewnętrzną OPS określa regulamin organizacyjny, który wprowadzony jest zarządzeniem Kierownika OPS.

2. Regulamin organizacyjny określa:

 1.  strukturę organizacyjną OPS;
 2.  zakres działania i kompetencje kierownictwa OPS;
 3. zakres działania działów, sekcji i samodzielnych stanowisk OPS.

3. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników OPS regulują odrębne przepisy.

4. Prawa i obowiązki pracowników OPS regulują przepisy kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej.

5. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników ustala Kierownik OPS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wewnętrzne akty normatywne regulujące funkcjonowanie OPS wprowadza Kierownik w formie zarządzenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 8.1. Ośrodek może przyjmować darowizny w formie rzeczowej, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

2. Ośrodek, jako jednostka budżetowa Gminy Nowe Warpno, prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. OPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno.

4. OPS prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 28-04-2017 08:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 28-04-2017 08:00:43