Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

Nowe Warpno, dn. 29 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: "Podinspektor ds. finansowo-księgowych"

 

I. Stanowisko pracy:

Podinspektor do spraw finansowo-księgowych

 

II. Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku finansowo - księgowym,
 5. znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości jednostek budżetowych, znajomość księgowania oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej określonej dla jednostek budżetowych,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 2. terminowość , dokładność i sumienność w załatwianiu spraw,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz analizy dokumentów,
 4. umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonania zadań,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność,
 7. umiejętna praca w zespole.

 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. dekretowanie, księgowanie i analiza dokumentów finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i zakładowym planie kont,
 2. uzgadnianie kont przychodów i wydatków oraz sald tych kont,
 3. sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowych prawidłowości faktur i dokumentów operacji finansowych, dokumentów finansowych wypłacanych w formie gotówkowej w banku oraz wypisywanie bankowych asygnat wypłat,
 4. dokonywanie przelewów dotyczących zapłat zobowiązań Ośrodka Pomocy Społecznej,
 5. sporządzanie projektów planów finansowych jednostki,
 6. przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych z wykonywanych wydatków i dochodów,
 7. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 8. obsługa programu finansowo-księgowego, obsługa programu PŁATNIK,
 9. przeprowadzanie inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 10. sprawdzanie i klasyfikacja wydatków strukturalnych,
 11. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 12. opracowywanie dokumentów i korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 13. przekazywanie dokumentów do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 14. umiejętność stosowania przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,
 15. wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

V. Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

Pełny wymiar czasu pracy - 1 etat( dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin).Praca głównie siedząca. Obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie mieszane, istnieje potrzeba przemieszczania się poza budynek Ośrodka Pomocy Społecznej (wyjścia do Urzędu Gminy w Nowym Warpnie –dokonywanie m.in. przelewów bankowych).

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu listopadzie 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie nie przekraczał 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem, numerem telefonu,
 2. curriculum vitae (CV) ze zdjęciem,
 3. list motywacyjny,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, umiejętności i uprawnień,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2014 ,poz.2135) .

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3, 72-022 Nowe Warpno w sekretariacie pokój nr 1, bądź za pośrednictwem poczty w terminie do 11.01.2016 do godz.12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko: Podinspektor ds. finansowo-księgowych",
 2. Oferty które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się faktyczna data wpływu do Ośrodka.

 

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,
 2. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie oraz godzinie rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,
 4. Do konkursu mogą przystąpić jedynie Ci kandydaci, którzy znajdą się na liście, o której mowa w pkt.1,
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie (www.bip.ops.nowewarpno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Szybka

 

*druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2016_01_12_wyniki_naboru.pdf (PDF, 42.57Kb) 2016-01-12 09:05:07 550 razy
2 2016_01_11_lista_kandydatow.pdf (PDF, 60.24Kb) 2016-01-11 15:28:05 493 razy
3 kwestionariusz.doc (DOC, 28.00Kb) 2015-12-29 15:16:38 475 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 29-12-2015 15:16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 12-01-2016 09:05:07