Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie wychowawcze - 500 plus

KOMU PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim, 
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP.
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust.1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art.139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , z wyłączeniem cudzoziemców , którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba , że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom na każde dziecko bez względu na uzyskiwane dochody.

 

WNIOSEK

Wnioski można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3a.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS i bankowości elektronicznej oraz w wersji papierowej (od 1 kwietnia 2021 roku).

 

OKRES ZASIŁKOWY

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31.05.2021.

Kolejne okresy świadczeniowe trwać będą od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

 

FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1 (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)  

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)  

 

Załączniki do wniosku (dla osób składających wniosek na pierwsze/jedyne dziecko i kolejne) (obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.):

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.)  

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 24-03-2016 10:33:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 24-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 31-03-2021 12:21:42