Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. finansowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej
 

I. Określenie stanowiska:

Podinspektor do spraw finansowych.

 

II. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2)ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
4) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
5) znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości w jednostkach budżetowych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
2) znajomość obsługi programu księgowego,
3) terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz analizy dokumentów,
5) umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonania zadań,
6) odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność,
7) wysoka kultura osobista, umiejętna praca w zespole.

 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
2) Dekretowanie, księgowanie i analiza dokumentów finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i zakładowym planie kont,
3) Uzgadnianie kont przychodów i wydatków oraz sald tych kont,
4) Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym prawidłowości faktur i dokumentów operacji finansowych, dokumentów finansowych wypłacanych w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie oraz sporządzanie dokumentów do wypłat gotówkowych,
5) Dokonywanie przelewów dotyczących zapłat zobowiązań Ośrodka Pomocy Społecznej,
6) Sporządzanie projektów planów finansowych jednostki,
7) Przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych z wykonywanych wydatków i dochodów,
8) Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
9) Obsługa programu księgowego,
10) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
11) Opracowywanie dokumentów i korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przekazywanie dokumentów do archiwum zgodnie z ww. instrukcją,
12) Przekazywanie dokumentów do archiwum, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
13) Zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów Ośrodka w tym dokumentów przed zniszczeniem, kontrolowanie dostępu do danych osobowych,
14) Monitorowanie i stosowanie przepisów prawa przy realizacji powierzonych zadań.

 

IV. Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

1) praca wykonywana w wymiarze: ¾ etatu,
2) miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 3, w budynku jest parter i pierwsze piętro. Stanowisko znajduje się na parterze,
3) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer z monitorem ekranowym, drukarka, telefon,
4) fizyczne warunki pracy: praca związana z obsługą komputera z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie i innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, oświetlenie mieszane, istnieje potrzeba przemieszczania się poza budynek Ośrodka Pomocy Społecznej (wyjścia do Urzędu Gminy w Nowym Warpnie), zmienne tempo pracy, częste sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w zespole,
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu pracy: wymuszona pozycja siedząca, obciążenie kręgosłupa oraz mięśni tułowia.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie nie przekraczał 6 %.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny
2) Życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (wraz z numerem telefonu do kontaktu),
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk załączony do ogłoszenia),
4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie świadectwa pracy bądź innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
5) Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6) Kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczeniu aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
10) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność(w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2016r.., poz. 902)
11) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902)".

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3, 72-022 Nowe Warpno w sekretariacie- pokój nr 1, bądź za pośrednictwem poczty w terminie do 26.03.2018 do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko : Podinspektor ds. finansowych",

2. Oferty które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się faktyczna data wpływu do Ośrodka.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka(www.bip.ops.nowewarpno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

3. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,

4. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. 2016.902 j.t.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

5. Planowane zatrudnienie na umowę o pracę od 01 kwietnia 2018 ,na czas określony do 6 m-cy następnie na czas nieokreślony.

 

Uwagi:

1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie będą odebrane przez kandydata.

5. Pracodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie pod nr telefonu (91) 312 90 55 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.

 

Nowe Warpno dn. 12.03.2018 rok.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Warpnie

mgr Teresa Szybka

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2018-03-27_informacja_o_wynikach_naboru.pdf (PDF, 45.58Kb) 2018-03-28 09:56:38 367 razy
2 2017-03-27_lista_kandydatow.pdf (PDF, 64.08Kb) 2018-03-27 11:47:52 375 razy
3 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 37.00Kb) 2018-03-12 10:31:58 364 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 12-03-2018 10:31:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 28-03-2018 09:56:38